Uitgevoerde interim opdrachten

Buiten het ontzorgen met werving- en selectieopdrachten, zijn er vanuit Sonsbach diverse organisaties ondersteund bij andere HR vraagstukken. Zoals externe inhuur, traineeprogramma’s en inrichting van de HR organisatie. Hieronder een overzicht van interim- en adviesopdrachten uitgevoerd door Sonsbach.

Regisseur inhuur externen Coöperatie VGZ

Regisseren van inhuurproces van externe medewerkers. Spilfunctie tussen Inkoop, HR, leveranciers en inhurende managers. Start-to-end verantwoordelijk. Verbetering inhuurprocessen, zo efficiënt en kwalitatief mogelijk invulling geven aan de inhuur van tijdelijke capaciteit. Intern aanspreekpunt voor alle inhuurgerelateerde vragen. Vendormanagement (o.a. bewaken KPI’s leveranciers). Meten en verbeteren klanttevredenheid stakeholders. Bewaken en verlagen kosten. Bewaken compliancy. Vraagkwalificatie. Stakeholdermanagement, adviseren en ‘opvoeden’ interne organisatie.

Vaardigheden: Inhuurmanagement · Stakeholdermanagement · Interim-management · Organisatie advies

Projectmanager realisatie Regionaal Traineeship Drechtsteden

Realisatie van de opzet van het regionale traineeprogramma Drechtsteden 2020-2022, gestart d.d. 1 oktober 2020. Opzetten traineeship programma, ontwikkel- en trainingsagenda, inregelen intervisie voor trainees. Continue briefing van betrokkenen uit de deelnemende organisaties vanuit de Drechtsteden. Met de HR adviseurs opzetten van generiek wervingsprofiel en de arbeidsmarktcommunicatie. In samenwerking met afdeling Inkoop opzetten aanbesteding voor externe trainingen. Schrijven leidraad aanbesteding. Opzetten selectiecommissie aanbesteding. Beoordeling offertes en selectie trainingsbureau. Vormgeven van interactieve, fysieke selectiedag met traineekandidaten en traineeplek-vacaturehouders, met speed dates en coffee corners. Rekening houdend met de beperkingen als gevolg van de toen geldende RIVM-richtlijnen voor grote groepenbijeenkomsten gedurende de Corona-crisis.

Vaardigheden: HR-consultancy · Traineemanagement · Stakeholdermanagement · Werving van pas afgestudeerden

Trekker HR-transitie / Kwartiermaker HR expertisecentrum

In samenwerking met de HR teamleiders van het Service Centrum Drechtsteden zorgen voor de start van het nieuwe centrale HR expertisecentrum binnen de kaders van het inrichtingsplan. Sturen op de inhoudelijke ontwikkeling en planning. Daarmee ook verantwoordelijk voor de uitvoering van enkele inhoudelijke HR activiteiten. Als trekker HR transitie tevens leiden van het project Spoorboekje P&O 2020. Dit beslaat de uitvoering, planning en prioritering van projectmatige activiteiten voor heel P&O. Ervoor zorgdragen dat activiteiten planmatig opgepakt worden. Waar nodig aanjagen om kortcyclisch resultaten te halen. Conform de ambities, bedrijfsvoeringsstrategie en -agenda.

Activiteiten hadden betrekking op de productendienstencatalogus van de HR afdeling, het HR dienstverleningsmodel, wet- en regelgeving P&O, eHRM en ICT inrichting, inrichting en rollen afdeling / team, individuele- en teamontwikkeling, procesinrichting en procesmatig werken. Motiveren en aanjagen bij HR thema’s als verzuim, werving en selectie, strategische personeelsplanning, regionale mobiliteit en arbeidsmarkt.

Vaardigheden: HR-consultancy · Procesinrichting · Stakeholdermanagement · Strategische personeelsplanning · Personeelsmobiliteit

Projectmanager besluitvorming Regionaal Traineeship

Opzetten van een toekomstbestendig en gedragen regionaal traineeprogramma voor de Drechtsteden. Sturing op proces en inhoud. Wegnemen ontevredenheid eerdere edities en creëren draagvlak voor eenduidig regionaal perspectief qua doel, invulling en verantwoordelijkheden. Voorbereiding en doorlopen van volledige bestuurlijke besluitvorming in de regio. Opzetten planning en financiële overzicht. Tevens advisering in de lopende editie van het traineeprogramma.

Vaardigheden: HR-consultancy · Verbeteren van bedrijfsprocessen · Stakeholdermanagement · Werving van pas afgestudeerden

Veranderbegeleiding en Verkenning strategische personeelsbezetting Zorginstituut Nederland

Verkenning strategische bezetting 2019-2021 en gap analyse, voor een optimale transitie van flexibele schil naar vaste formatie van Team Informatiestandaarden van Zorginstituut Nederland. In het kader van strategische personeelsplanning binnen het Zorginstituut samenstellen van het meest optimale functieprofiel, op basis van de dan geldende behoefte, langere termijnstrategie, marktontwikkelingen, etcetera. Onderkennen van toekomstige functies, die voldoen aan intern draagvlak én de huidige wensen van de arbeidsmarkt. Voortdurende afstemming met de verschillende partijen die een belang hebben bij de juiste keuze en uiteindelijke selectie van nieuwe medewerkers. Communicatie over de voortgang van het project binnen het Zorginstituut.

Vaardigheden: Strategische planning · Personeelsplanning · Personeelsverbetering · Strategische HR · Werving

Doorlichting en advisering werving- en selectieproces DisGover

Doorlichting proces van aantrekken, selecteren en gedurende de aanstelling begeleiden en volgen van nieuwe trainees van DisGover. Standaards aangebracht in werving- en selectieproces. Onderwerpen als arbeidsmarktcommunicatie, interne besturing en onderlinge samenwerking management team onder de loep genomen. Begeleiding van HR manager. Advies over aanschaf systeem voor werving- en selectiesysteem en het volgen van de persoonlijke ontwikkeling van de medewerkers.

Vaardigheden: HR-consultancy · Verbeteren van bedrijfsprocessen · Werving van pas afgestudeerden · Werving van studenten

Doorlichting en advies inrichting en positionering werving- en selectie ASVZ

Doorlichting proces van aantrekken van nieuwe medewerkers tot afhandeling van sollicitaties en kandidatenbeheer bij zorginstelling ASVZ. Het gehele traject van vacaturestellingsproces tot het aanstellingsproces. Bekeken vanuit arbeidsmarktcommunicatie, ondersteuning, uitvoering, tooling, management informatie en regie en inbedding in de organisatie. Begeleiding van recruitmentregisseurs in positionering richting management. Coördinatie naar goed arbeidsmarktbureau, procesgerichtheid versus arbeidsmarktgerichtheid. Benadrukken goede kandidatenreis (candidate journey). Minder kandidaten tussen wal en schip, minder onnodig contact, minder niet-plaatsbare kandidaten in het proces. Doorlichten sjablonen vacatureteksten. Verbinding van recruitmentregisseurs met HR-adviseurs, marketing en communicatie en decentrale selecteurs in de eerstelijnsorganisatie. Delen van constateringen en gevolgtrekkingen, oplossingsrichtingen, activiteiten en resultaten. Aantrekken trainingsbureau voor werving- en selectietraining gehele recruitmentapparaat. Trainen op nee zeggen, afwijzen, verhogen kwaliteit selectiegesprekken, eenduidige werkwijze en volwaardig gesprekspartnerschap. Coachend adviseur en begeleider van het proces ten behoeve van verbetering van de samenwerking tussen de recruiters, HR adviseurs en managers.

Vaardigheden: Wervingstraining · HR werving en selectie · HR-transformatie · Strategische HR · Verbeteren van bedrijfsprocessen

Optimalisatie en verbreding KWF-afdelingen en (loopbaan)coaching

Ingehuurd voor en betrokken bij diverse landelijke onderzoeken en adviesopdrachten voor KWF Kankerbestrijding. Een organisatieadviesopdracht op vlak van optimalisatie en inrichting van de 14 grootste landelijke KWF-afdelingen. (Loopbaan)coaching van een regiocoördinator. En een adviestraject ten behoeve van verbreding van grote KWF-afdelingen in de regio Limburg-Noord-Brabant.

Ook (onbezoldigd) betrokken bij optimalisatie van het landelijke communicatiebeleid van KWF Kankerbestrijding, de propositie Kanker op de Werkvloer (Gezond Werkgeverschap), de toekomst van de Collecte en Golf4Life. Training van regiocoördinatoren op gebied van werving- en selectie. Dagvoorzitterschap bij introductiebijeenkomsten van nieuwe afdelingsbestuurders.

Vaardigheden: Adviseren over processen · Loopbaancoacing · Vrijwillligers aansturen · Stakeholdermanagement